نقش کلیدی روحانیون در ترویج فرهنگ همدلی و همزبانی در جامعه