انصاری: هیچ‌ دستگاهی نباید در مقابل‌ فشارها تسلیم‌ شود