عملیات اجرایی دفن پسماند به روش نوین در استان بوشهر آغاز می شود