جمهوریت نظام ‌اقتضا می‌کند که مردم نامحرم تلقی نشوند/بی‌اعتمادی به آمریکا یک واقعیت روشن تاریخی اس