استاندارچهارمحال وبختیاری استفاده ازتولیدات داخلی را ازمسوولان استان خواستار شد