امضای تفاهم نامه بین وزرای فرهنگ ایران و عراق / عکس: مهدیه بزرگی