ونگر: به دنبال اين خواهيم بود که تيم‌مان را قدرتمندتر کنيم