تساوی نسف‌قارشی و الاهلی، حذف نماینده ازبکستان و صعود الاهلی عربستان