راه حل مشکل یمن مذاکره میان گروه ها و جریان های سیاسی این کشور است