کاویانپور: توجه به بازی النصر و لخویا غفلت بزرگی است