با این وضعیت سرخابی‌ها منحل می شوند/طلب کاران زیادی به باشگاه مراجعه می کنند