سربازان اسرائيلي شليک بي هدف به سمت ساکنان غزه کرده اند