امیدوارم به همراه العین صعود کنیم | منصوریان شرایط روحی خوبی برای ما فراهم کرده است