عملیات اجرایی دفن پسماند به روش نوین در ۶ شهر استان بوشهر آغاز شد