تفاهمنامه فرهنگی - هنری بین وزرای فرهنگ ایران و عراق امضا شد