فرانسه و عربستان قراردادهای چند میلیارد دلاری منعقد می کنند