نخستین آزمایشگاه نانوتکنولوژی دانش آموزی چهارمحال وبختیاری افتتاح شد