استاندار قزوین:بدون همراهی مردم مدیریت منابع آبی ممکن نیست