حمله حسن عباسی به روحانی: اگر نیروی انتظامی حق اجتهاد ندارد لابد به کسی که پول مردم را جمع کرده و برده