رئیس دانشگاه آزاد اسلامی دشتستان: رشته های پزشکی درواحدهای دانشگاهی استان بوشهر نیاز است