نماینده سابق مجلس: توسعه کشور نیازمند مجلسی قوی و همسو با دولت است