۱۸ هزار دانش آموز در آزمون بین المللی تیمز شرکت کردند