هدف گذاری فرمایشات رهبر انقلاب، سبک زندگی در «جامعه متکامل» است