گزارش تصویری: تمرین بنیادکار در آزادی و بازدید ناظران AFC از درفشی فر