امیدواری ایثارگران به آینده از برنامه های اولویت دار دولت است