مجری ‌عدالت نباید اهل رفیق‌بازی، مسامحه و ملاحظه‌کاری باشد