ایران دارای جایگاه خوبی درالمپیادهای علمی جهانی است