امضاء طلایی مفهومی ندارد/به دنبال اختیارات توسعه‌ای درکرمان هستیم