زنانی که قربانی راننده تاکسی شدند / محاکمه مرد گناهکار پس از ۱۶۰ فقره جنایت / ذکرهایی برای رفع فقر و تن