گوارددیولا: مسی توقف ناپذیر است/برای آغاز بازی لحظه شماری می کنم.