نقش دانشگاه در توسعه علمی و فرهنگی جوامع کلیدی است