فرهنگیان خیر پارس آبادمغان ماهانه 25میلیون ریال به امر مدرسه سازی کمک می کنند