آمادگی معاونت حقوقی رییس جمهوری برای احصای اختیارات استانداران