تقدیر از فرهنیختگان علمی از اولویت‌های دانشگاه پیام نور است