نجف نژاد: مجلس نیازی به برگزاری مزایده چهارم سرخابی ها نمی بیند/استقلال برای کسب سهمیه نیاز به همت با