کشور ایران هر روز قدرت خود را با دشمن موازنه می کند/ خورشید قدرت آمریکا در حال غروب است