استانداران ‌برای پیگیری برخی مسائل جزئی‌ مجبور به حضور تهران هستند/‌از بودجه استانی تنها اسم آن را