مبارزه با الشباب؛ محور ديدار جان کري با رهبران سوالي