سعید جلیلی: مردم نامحرم تلقی نشوند / 850 هزار بیمار به داروهایی نیاز دارند که تولید آنها نیاز به سوخت 20