آمریکا تشنه ی امضای توافق است؛ چون در قبال تعطیلی صنعت هسته‎ای ایران بهایی اندک را خواهد پرداخت!