فرماندار خمین: معلم محور اشاعه تفکر توسعه گرا در جامعه است