واگذاری اختیارات به استانداران بر اساس مسئولیت پذیری آنها باشد