228 واحد و بنگاه اقتصادی در مازندران افتتاح می‌شود