استاندارخوزستان:رابطه جمعیت خوزستان به تعدادنخبگان بررسی شود