تمامی بنگاه‌های اقتصادی کشور ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شدند