برخی از رویکردهای سیاسی به مسائل اصلی مشهد آسیب می‌زند