القاعده پرچم عربستان را بر ادوات جنگی خود برافراشت