توضیحات خالق Mortal Kombat در رابطه با دلیل وجود فیتالیتی های آسان