تربیت نسلی با مهارت و خود اتکا در دستور کار آموزش و پرورش قرار گیرد