رضاييان: نمي‌ميريم اگر بدويم و اين 6 امتياز را بگيريم